top of page
guendesign-40.jpg

priVACy VErklAriNG

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld een naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het verwerken van persoonlijke gegevens is een juridische term voor in feite elke handeling die verricht wordt met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het opslaan, verrijken of verwijderen van gegevens. Iedere organisatie ‘verwerkt’ gegevens, dus ook Studio Seren. Het doel van deze verklaring is inzicht te geven in welke persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt worden en waarom dat het geval is. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in hoe ik jouw privacy bescherm en welke rechten en keuzemogelijkheden je hebt aangaande de persoonlijke gegevens die bewaard en verwerkt worden. Ik zorg ervoor dat de persoonlijke gegevens die je mij verschaft vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Ik houd me in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 1. Contactgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met eenmanszaak Studio Seren  (voormalig, ingeschreven naam KVK: Guen Design. werkzaam onder Studio Seren).
 

KVK: 82779562

Postadres: Marotplan 86, 2728EZ Zoetermeer

Woonadres: Voorzet 9, Pelt

info@studioseren.nl

www.studioseren.nl


Studio Seren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 2. WElkE GEGEVENS GEBrUIk Ik?

Voor onze samenwerking heb ik een aantal gegevens nodig. Hieronder lees je inhoudelijk meer hierover. Ik verwerk je naam, bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoonnummer, website, inloggegevens en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan eventuele persoonsgegevens die jij verstrekt in de loop van onze samenwerking zoals; jouw FTP gegevens in geval van een website, jouw social media accounts en inloggegevens van de systemen waarin ik werkzaamheden dien te verrichten. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst. Je inloggegevens zal ik binnen 30 dagen na afronding van ons project verwijderen.

Om eindresultaten aan potentiële klanten op mijn website en Instagram te laten zien, verwerk ik ontwerpen uit ons project, met jouw (bedrijfs)naam en website wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Daarnaast kan ik hier branding foto’s verwerken, met toestemming van alle betrokkenen. Ik bewaar dit materiaal onbeperkt in mijn archief, tenzij je een verzoek doet om bepaalde elementen te verwijderen.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam met bijbehorende KVK gegevens en BTW nummer, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen dan wel zorgen dat deze anoniem zijn.

Mocht je een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytische diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en de bijbehorende bewaartermijn van deze partij gebonden.

Wanneer je contact opneemt via het formulier op mijn website, vraag ik om jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail, Instagramnaam of website. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar zodat ik contact met jou op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat jouw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Voor het plaatsen van een recensies, verwerk ik jouw voornaam, bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Artikel 3. verkrijgen van je gegevens

De gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens in kan zien, doordat ik in inzage heb in accounts (social media kanalen of website/shop systemen) van jou als mijn klant.

Artikel 4. jouw rechten

 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens die op een belangenafweging is gebaseerd kun je bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@studioseren.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik je laten weten waarom ik je verzoek afwijs.

Artikel 5. ONTVANGEr VAN joUW GEGEVENS

 Ik zal je gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitwerking van de overeenkomst worden doorgegeven aan betrokken partijen en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 5. Slotbepalingen

Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@studioseren.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga, mag je mij dat laten weten. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page